ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

                      

 2016 წელი - სააღსრულებო ბიუროს წერილის ავტომატური დამუშავების სისტემის განახლებაა.

 

 2011 წელი - სააღსრულებო ბიუროს წერილის ავტომატური დამუშავების სისტემის დანერგვა.

 2016 წელი - GPSS FILE BASED ფუნქციონალის შემუშავება 

 

 2012 წელი - იურიდიული პირების პროფაილის დამუშავების სისტემის დანერგვა.

 2016 - საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ინსტალაციის და კონფიგურაციის სამუშაოების შესრულება

 

 2012 წელი - საინფორმაციო სისტემების აუდიტის განხორციელება

  

   
                              

   

 2016 წელი - ელექტრონული დოკუმენტების სანახის საბაზისო დონის შექმნა    2014 წელი - ხელშეკრულებების მართვის სისტემის დანერგვა  2016 წელი - ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფების მიწოდება და ინსტალაცია.
     
          

       

 2015 წელი - დაინერგა "ავტოპარკირების მართვის სისსტემა"  2011 წელი - დაინერგა "დოკუმენტების მართვის სისტემა"

   2012 წელი - კორპორატიული ატივირუსის ლიცენზიების მიწოდება.

   2008 წელი - კორპორატიული ქსელისა და სერვერული ინფრასტრუქურის ინსტალაცია

     
     

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.